Daily Archives: 5 września, 2011

UOKiK: niedozwolone ustalanie cen sprzedaży odzieży marki Alpinus i Campus

Zgodnie z prawem, ustalanie cen minimalnych lub cen sztywnych pomiędzy przedsiębiorcami jest zakazane i stanowi poważne naruszenie prawa konkurencji. W wyniku porozumień, ceny produktów ulegają podwyższeniu z oczywistą szkodą dla konsumenta. Dlatego każdy z podmiotów gospodarczych powinien podejmować swoje decyzje cenowe w oparciu o własny rachunek ekonomiczny. Najnowsza decyzja Prezes UOKiK pokazuje, że przedsiębiorcy często nie przestrzegają tego obowiązku. Urząd zakwestionował praktyki Euromark Polska – dystrybutora i sprzedawcy odzieży turystycznej i wspinaczkowej marki Alpinus i Campus,  oraz partnerów handlowych spółki.

Niedozwolona praktyka polegała na ustaleniu między przedsiębiorcami cen odsprzedaży wybranych produktów w wysokości nie niższej niż określone przez Euromark Polska. Na skutek zakwestionowanej praktyki dystrybutorzy spółki zostali pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania cen odsprzedaży jej produktów i oferowania towarów po cenach korzystniejszych niż narzucone w cennikach. Skutki takich działań odczuwali też konsumenci, nabywający produkty po cenach ustalonych pomiędzy stronami tego porozumienia, które mogły kształtować się na wyższym poziomie, niż gdyby sprzedawcy swobodnie ustalali ich wartość.

Spółki zaprzestały stosowania kwestionowanej praktyki. W trakcie postępowania Euromark wyraził chęć współpracy z UOKiK – prosząc jednocześnie o objęcie go programem leniency. Ponieważ w trakcie postępowania spółka przedstawiła istotne dowody, Prezes UOKiK obniżyła o połowę karę pieniężną, nakładając na Euromark Polska obciążenie w wysokości 42 429 zł.  Na pozostałych uczestników Prezes UOKiK nałożyła łączną karę w wysokości 16 352 zł. Za niedozwoloną praktykę ukarani zostali przedsiębiorcy:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Arpis” z Olsztyna: 6437 ,
  2. „Millenium Sport” z Bielska-Białej, kara 1229 zł,
  3. Firma Handlowa „Presto” z Pałecznicy, kara 7470 zł,
  4. Tandem Zieliński i Spółka –  z Tarnowa, kara 1216 .

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, czy ich działanie nie ogranicza konkurencji lub chcą skorzystać z programu łagodzenia kar, mogą zadzwonić pod numer 22 55 60 555. Odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet anonimowe, udzielają prawnicy UOKiK.

Źródło: informacja prasowa UOKiK

RP: Turysta musi wiedzieć, ile ostatecznie zapłaci za swoją wycieczkę

W Rzeczpospolitej ukazał się interesujący artykuł pt. Turysta musi wiedzieć, ile ostatecznie zapłaci za swoją wycieczką. Poruszona została w nim problematyka określania przez organizatorów turystyki ceny wycieczki z uwzględnieniem kursu waluty z dnia dokonywanej płatności. Jak wynika z przedstawionej w artykule decyzji Prezesa UOKiK (numer decyzji RLU nr 18/2011), biuro podróży nie może wymagać, by przeliczać cenę podaną w walucie obcej po kursie z dnia wpłacenia pieniędzy.