Daily Archives: 12 września, 2011

MSiT: „Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat” podpisany

W dniu 8 września br., w trakcie odbywającego się w Krynicy-Zdroju XXI Forum Ekonomicznego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska podpisała Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

Tym samym Polska przystąpiła do grona sygnatariuszy tego dokumentu. Protokoł o zrównoważonej turystyce jest dokumentem wykonawczym do Konwencji Karpackiej, której celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionów karpackich siedmiu krajów: Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, która jeszcze protokołu nie podpisała.
Celem Protokołu jest umacnianie i ułatwianie współpracy między stronami na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, w celu maksymalizacji korzyści z turystyki  i rozwoju  gospodarczego, a także korzyści z turystyki, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych ekologicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych oddziaływań turystyki.
Protokoł reguluje zobowiązania ogólne dotyczące harmonizacji polityki mającej na celu planowanie, rozwój i zarządzanie zrównoważoną turystyką w Karpatach, uwzględnienie celów turystyki zrównoważonej w politykach sektorowych, udział władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, współpracę międzynarodową. Protokoł reguluje także działania specjalne do których należą: promowanie regionu karpackiego jako kierunku turystyki zrównoważonej, rozwój, promowanie i marketing karpackich regionalnych produktów, usług i pakietów turystyki zrównoważonej, zapewnienie wspólnych wysokich standardów jakościowych turystyki zrównoważonej, zwiększanie udziału turystyki w zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, zarządzanie ruchem turystycznym z korzyścią dla środowiska i dla zrównoważonego lokalnego rozwoju gospodarczego, zwiększanie wkładu turystyki w ochronę i zrównoważone użytkowanie biologicznej i krajobrazowej różnorodności, zwiększenie wkładu turystyki w zrównoważoną gospodarkę rolną na terenie Karpat, planowanie i zrównoważony rozwój transportu i infrastruktury turystycznej, zwiększenie wkładu turystyki w ochronę i promowanie  dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej społeczności lokalnych, zwiększenie wkładu turystyki w edukację społeczeństwa i podnoszenie świadomości kwestii zrównoważonego rozwoju, wymiana informacji i doświadczeń, tworzenie możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej i zarządzania nią na terenie Karpat, promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju turystyki zrównoważonej, zarządzanie wpływem turystyki na biologiczną i krajobrazową różnorodność, zarządzanie oddziaływaniem turystyki na środowisko, zarządzanie społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi skutkami turystyki, monitorowanie skuteczności polityki i strategii rozwoju turystyki zrównoważonej, wspólne programy i projekty.

Źródło: informacja MSiT