Daily Archives: 19 września, 2011

Klauzula ubezpieczyciela w rejestrze klauzul niedozwolonych (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie)

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2522
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, w tym spadochroniarstwo i baloniarstwo, sporty wspinaczkowe i speleologia, sporty motorowe i motorowodne, skoki na gumowej linie, nurkowanie na głębokość większą niż 10 m.

Klauzula biura podróży „Optim” (Rzeszów) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2521
Wojciech Filipek – „Optim” w Rzeszowie
„Biuro Podróży Optim Travel zastrzega sobie prawo zmiany ceny z przyczyn od niego niezależnych np.: wzrostu kursu dewiz, cen paliwa, podatków i innych opłat.”

W sprawie obowiązku zatrudnienia przewodnika turystycznego przez organizatora turystyki raz jeszcze (o §17 rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek)

Bardzo „interesująco” brzmi § 17 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 4 marca 2011. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek:

Organizator turystyki powierzający na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy wykonanie usługi przewodnikowi turystycznemu jest obowiązany w obsłudze grupy turystów do zapewnienia udziału:    

1) przewodnika miejskiego – dla miast wymienionych w § 15, jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie miasta lub wybranych obiektów na jego obszarze, w muzeach i obiektach zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik etatowy;    

2) przewodnika górskiego – na obszarach górskich określonych w § 13, jeżeli program imprezy przewiduje wycieczki piesze poza obszarem zabudowy miejscowości;    

3) przewodnika miejskiego w przypadku, o którym mowa w § 16, lub przewodnika terenowego – w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach udostępnianych do ruchu turystycznego, jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie tych miejsc, w muzeach i obiektach zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik etatowy, a także na obszarach, na których obowiązujące przepisy porządkowe prawa miejscowego nakładają taki obowiązek.

Abstrahując od niezbyt precyzyjnego określenia „grupy”, nasuwają się tu dwie uwagi:

Po pierwsze, nie jest jasne, dlaczego w przepisie tym mowa jest tylko o „turystach”, z pominięciem odwiedzających. W ustawie o usługach turystycznych ustawodawca wprowadził obydwa te pojęcia i je odmiennie zdefiniował. Czy fakt,  że pominięto tu „odwiedzających” oznacza, że reguły wynikające z tego przepisu nie znajdą zastosowania do „osoby, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejsce pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystająca z noclegu”. Trudno to logicznie wytłumaczyć.

Po drugie, nie jest jasne, dlaczego ustawodawca przepis ten adresuje do „grupy” turystów. Jeżeli umowa o imprezę zostanie zawarta z jednym turystą (lub odwiedzającym?) i nie mamy „grupy” w czasie imprezy turystycznej, a usługa przewodnicka będzie elementem imprezy turystycznej, to czy reguły określone w tym przepisie nie powinny znaleźć tu  zastosowania? Również trudno logicznie to wytłumaczyć.

Podsumowując, powyższy przepis nie został chyba przemyślany z punktu widzenia logiki, jak i ustaleń poczynionych przez samego ustawodawcę w ustawie o usługach turystycznych. Wymaga więc zmiany (abstrahuję w tym miejscu od oceny samego „obowiązku przewodnickiego”).

dr Piotr Cybula