Monthly Archives: Styczeń 2014

Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowany został poniższy komunikat pt. „Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club„.

„1. Realizacja wypłat

Uprzejmie informujemy, że proces podziału sumy z gwarancji udzielonej dla biura podróży Sky Club dobiega końca. Obecnie trwa ostateczna weryfikacja list.

Z uwagi na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi poszkodowani mają aż rok na złożenie dokumentów, oraz ogromną skalę roszczeń (7200 wniosków Klientów), proces rozliczania gwarancji – mimo maksymalnego zaangażowania pracowników urzędu marszałkowskiego i TU Europa – był bardzo czasochłonny.

Każdy wniosek musiał być indywidualnie i szczegółowo sprawdzony pod kątem poprawności oraz porównany z dokumentacją dostarczoną przez Klientów. Następnie kwoty gwarancji zostały rozliczone proporcjonalnie do wartości wszystkich kompletnych, zweryfikowanych roszczeń. TU Europa, jak i urząd marszałkowski musiały pojedynczo sprawdzić wszystkie 7200 wniosków, występując często do Klientów o uzupełnienie dokumentacji będącej podstawą rozliczenia gwarancji. Istotny jest fakt, że nawet minimalne zmiany w wysokości sumy wyliczonej dla jednej osoby (wynikające np. z uzupełnienia brakujących dokumentów) automatycznie powodowały konieczność przeliczania kwot należnych wszystkim Klientom.

Propozycje podziału kwot gwarancji zaproponowane przez TU Europa są również dokładnie sprawdzane i potwierdzane przez urząd marszałkowski, a wszelkie wątpliwości wyjaśniane. Tylko taka procedura zapewnia, że każdy poszkodowany Klient otrzyma należną mu kwotę świadczenia.

2. Podział gwarancji

TU Europa udzieliło Sky Clubowi dwie gwarancje na łączną kwotę 25 mln zł. Gwarancje te zostały podzielone z uwzględnieniem następujących roszczeń:

·         koszty sprowadzenia Klientów z przerwanych wycieczek do Polski,

·         koszty powrotów Klientów do miejsca wyjazdu,

·         niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane imprezy turystyczne.

Obie gwarancje zostały całkowicie wykorzystane, tzn. CAŁĄ łączną kwotę z 25 mln zł rozdzielono pomiędzy Klientów Sky Clubu zgodnie z powyższym podziałem.

3. Proporcje podziału

Biuro podróży Sky Club posiadało dwie gwarancje wydane przez TU Europa:

·         obejmującą okres od 15.09.2011 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 17,5 mln zł

·         obejmującą okres od 21.02.2012 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 7,5 mln zł.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę w okresie od 15.09.2011 r. do 20.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało jedną gwarancję na kwotę 17,5 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 38 proc. poniesionych kosztów.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę po 21.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało dwie gwarancje na łączną sumę 25 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 70 proc. poniesionych kosztów.

4. Terminy rozliczania gwarancji

Polskie prawo (znowelizowana Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki) przewiduje na zgłoszenie roszczeń Klientów aż 1 rok od daty wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej. Klienci mogli składać roszczenia u beneficjenta gwarancji, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przepisy nie określają, ile czasu ma ubezpieczyciel na weryfikację roszczeń i wyliczenie sum należnych Klientom. TU Europa dołożyło wszelkich starań, aby możliwie najszybciej, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i dbałości o interes Klientów, podzielić środki z gwarancji.

Przepisy precyzują natomiast termin realizacji wypłat dla Klientów. Ubezpieczyciel ma na to 30 dni od daty wydania dyspozycji przez beneficjenta gwarancji (marszałka województwa). TU Europa deklaruje, że zrealizuje przelewy w ciągu 7 dni od otrzymania dyspozycji”.

O komunikacie tym pisze również portal: TUR-INFO we wpisie pt. „Podział gwarancji dla klientów Sky Clubu dobiega końca” z następującym moim komentarzem:

Z prawa unijnego wynika jednoznacznie, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zgodnie z prawem unijnym klient powinien w takiej sytuacji odzyskać całość kwoty. Poza tym krytycznie należy odnieść się do samego terminu wypłat. Przepis na który powołują się w podobnych sprawach marszałkowie województw miał służyć zupełnie czemu innemu, niż to, do czego jest wykorzystywany. Nasze państwo zapewniało konsumentów (i… Komisję Europejską), że po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z kwietnia 2010 r. klienci są już chronieni „w pełni”. Termin roczny oznaczał po prostu, że jeżeli klient jest poszkodowany w takiej sytuacji, to ma rok czasu aby wystąpić ze swoim roszczeniem. Z żadnego przepisu ustawy ani rozporządzenia nie wynikało, że zwrot może nie być pełny. Po prostu takiej sytuacji nie uwzględniono. Jest więc pewnym „naciąganiem” twierdzenie, że słusznie czekano ponad tok na te wypłaty. Z orzecznictwa unijnego wynika też, że w takiej sytuacji poszkodowani klienci mają co do zasady roszczenie o odszkodowanie względem danego państwa członkowskiego w związku z nieprawidłową implementacją unijnej dyrektywy”.

Piotr Cybula

MSiT nie wie co zrobić, więc pisze do Komisji Europejskiej (zabezpieczenie finansowe c.d.)

Od kilku miesięcy staram się dowiedzieć co takiego nasze władze napisały do Komisji Europejskiej, że przekonały ją, iż art. 7 dyrektywy 90/314 został w naszym prawie prawidłowo implementowany (sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w 2010 r. w zakresie zabezpieczenia finansowego). Dzisiaj z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymałem poniższą wiadomość. Została podpisana jako „Departament Turystyki”:

W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi od Komisji Europejskiej w sprawie uzyskania dostępu do dokumentów związanych z zarzutem niewłaściwego wdrożenia art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, zgodnie z art. 5 akapit drugi rozporządzenia 1049/2001 przekazaliśmy Pański wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Europejską. Podjęte działanie wynika z brzmienia ww. akapitu art. 5 rozporządzenia („Państwa Członkowskie mogą zamiast tego skierować żądanie do instytucji”, „The Member State may instead refer the request to the institution”, „Der Mitgliedstaat kann den Antrag stattdessen an das Organ weiterleiten”, „L’État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l’institution”). Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że wnioskodawcy zostanie przekazana informacją o dalszym trybie postępowania przed Komisją Europejską poprosiliśmy o rozpatrzenie wniosku i poinformowanie Pana o sposobie rozpatrzenia sprawy. Poniżej przekazuję adresy kontaktowe Komisji Europejskiej w Pańskiej sprawie: (…) Z poważaniem, Departament Turystyki”

Piotr Cybula

Organizatorzy konferencji o prawach konsumenta informują, że opłata za uczestnictwo „nie podlega zwrotowi”

Od pewnego czasu śledzę warunki uczestnictwa w konferencjach naukowych. Nie do rzadkości należą sytuacje, że znajdują się tam postanowienia niedozwolone (klauzule niedozwolone) w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dotyczy to również konferencji organizowanych przez… środowisko prawnicze.

Przed chwilą zapoznałem się z interesującą informacją o międzynarodowej konferencji pt. „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania„. Organizuje ją w dniach 13-14 marca 2014 r. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów. Patronat nad konferencją objęła m.in. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w tej konferencji nasuwa się jedno pytanie: czy członkowie Komitetu Organizacyjnego tej konferencji nie mają świadomości, że postanowienie typu:

„Opłata za uczestnictwo wynosi (…). Opłata (…) nie podlega zwrotowi„.

– stanowi niedozwolone postanowienie umowne, co wielokrotnie podkreślał Prezes UOKiK oraz potwierdzał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Piotr Cybula

Wzmocnienie PIT kosztem ITRP?

Rada Krajowa Izby Turystyki RP odwołała ze swojego składu Małgorzatę Karwat Prezes ITZŁ (komunikat VIII posiedzenie Rady Krajowej Izby Turystyki RP II kadencji, w dziale aktualności na stronie ITRP).

Można odnieść wrażenie, że jest to efekt podpisania przez Izbę Turystyki Ziemi Łódzkiej oraz Polską Izbę Turystyki Oddział Łódzki listu intencyjnego, na mocy którego od 1 stycznia 2014 r. obie dotychczas niezależne Izby rozpoczną wspólną działalność jako oddział Polskiej Izby Turystyki (komunikat PIT: Branża się jednoczy). Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ITZŁ w obecności Pawła Niewiadomskiego – Prezesa PIT. Ze strony ITZŁ list intencyjny podpisała Małgorzata Karwat – Prezes ITZŁ.

„50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” (konferencja, Kraków, 15-16 kwietnia 2014 r.)

W dniach 15-16 kwietnia 2014 r. w Krakowie (campus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1) odbędzie się konferencja pt.  „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”.

Więcej informacji: strona internetowa konferencji.

Cytat dnia, czyli jakie działania podejmie małopolska Policja drogowa „w okresie zimowego wypoczynku”

Małopolska Policja na swoim profilu na Facebooku informuje dzisiaj (podkreślenia P.C.):

W okresie zimowego wypoczynku małopolska Policja drogowa, w trosce o podróżnych, przeprowadzi działania, których celem będzie: nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa, udzielanie wskazówek i rad kierującym, upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe, reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych, eliminowanie z ruchu autobusów niesprawnych technicznie, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Nasuwa się pytanie, jaki jest sens informowania, że Policja będzie np. reagowała na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych, czy eliminowała z ruchu nietrzeźwych kierujących. Czy w innych porach roku krakowska Policja takich działań nie podejmuje?

Piotr Cybula

Pytanie do MSiT – czy „Rzeczpospolita” słusznie straszy turystów?

Wczoraj wysłałem do Ministerstwa Sportu i Turystyki poniższe zapytanie:

W „Rzeczpospolitej” opublikowany został artykuł pt. „Klienci upadłego biura mają sobie radzić sami” (http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1078696-Upadlosc-biura-podrozy–Klienci-maja-sobie-radzic-sami.html).

Artykuł ten przedstawia zasadniczo pewien zapadły ostatnio wyrok. W konkluzji artykułu Autorka stwierdza: „Dla turystów oznacza zaś to tyle, że mają radzić sobie sami. Wyjeżdżając na urlop, powinni zabrać ze sobą środki, które pozwolą im bezpiecznie wrócić do domu, jeśli ich biuro zbankrutuje”.

W związku z tym artykułem a w szczególności postawioną tezą, przygotowuję krótki artykuł, który chciałbym zamieścić na stronie: https://prawoturystyczne.wordpress.com/ W artykule chciałbym zamieścić też stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki odnoszące się do tej tezy, która może rodzić pewien niepokój ze strony wyjeżdżających na wakacje turystów. Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że sytuacja niezapewnienia powrotu klientom biur podróży, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, nie powinna mieć miejsca. W związku z powyższym, uprzejmie prosiłbym o przesłanie takiego stanowiska, w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy w ocenie MSiT obawy te są zasadne, czy też teza ta jest nietrafna, bowiem istnieją instrumenty zapewniające taki powrót.

W świetle prawa unijnego (art. 7 dyrektywy 90/314) taka sytuacja oczywiście nie powinna się zdarzyć.

Piotr Cybula

Konferencja naukowa nt. praw konsumenta na rynku przewozów pasażerskich (WPiA UŚ, 10 marca 2014 r.)

Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. praw konsumenta na rynku przewozów pasażerskich, która odbędzie się
10 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja ma na celu ustalenie stopnia przestrzegania przez wybranych przewoźników kolejowych praw konsumenta, bowiem to właśnie kolej jest jednym z głównych środków transportu wykorzystywanym do przejazdu między miastami. Wykrycie nieprawidłowości ma na celu podniesienie świadomości prawnej zarówno wśród przedsiębiorców jak i konsumentów, w zakresie prawidłowego kształtowania praw i obowiązków związanych z regularnymi przewozami pasażerskimi. W odniesieniu do konsumentów walor edukacyjny ma szczególne znaczenie, gdyż ma za zadanie naświetlić konsumentom, jakie prawa przysługują im jako słabszym uczestnikom obrotu w relacjach z przedsiębiorcami.

Z tego powodu w powstała inicjatywna, by w gronie specjalistów dyskutować o przyszłości prawa konsumentów w Polsce. Jesteśmy przekonani, że spotkanie to przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku przewozów pasażerskich ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@iuspublicum.pl w terminie do dnia 26 lutego 2014 roku.

Każdy zgłoszony uczestnik Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Przewidywany termin publikacji księgi pokonferencyjnej: czerwiec 2014r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Informacja za: stroną internetową WPiA UŚ.

Nowy Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK

Na stronie internetowej PTTK dostępny jest obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. nowy Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

Hotel**** wzniesiony w hołdzie Ojcu Świętemu (ze śniadaniem za 50 zł)

Okazuje się, że wśród wielu różnych czynów i dzieł w hołdzie Janowi Pawłowi II mamy także HOTEL.

Na stronie internetowej Hotelu im. Jana Pawła II można przeczytać, że hotel ten jest:

wzniesiony w hołdzie Ojcu Świętemu za jego dwukrotną wizytę we Wrocławiu oraz 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

Jak czytamy w innym miejscu:

O magnetyzmie tego miejsca decyduje nie tylko historia, otoczenie zabytków, wystrój wnętrz – restauracja hotelowa urządzona jest z najwyższym smakiem i należy do najelegantszych w mieście – ale także wyszukane potrawy, których mocnym akcentem są dania kuchni polskiej. Sporo jest też dań kuchni włoskiej, np. papardelle z ragout z żeberek i pomidorków, sałatka caprese czy carpaccio z marynowanej polędwicy.

Na stronie internetowej hotelu nie udało mi się znaleźć informacji o tym, kto go prowadzi. Z informacji dostępnej w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich wynika, że hotel ten jest prowadzony przez Archidiecezję Wrocławską. Z kolei wikipedia podaje, że obiekt jest własnością Caritas. W wikipedii zwraca się też uwagę na pewne kontrowersje związane z architekturą tego obiektu (łączenie symboliki religijnej z elementami komercyjnym) oraz kampanią promocyjną (wykorzystanie herbu i imienia papieża).

Ceny pokoi w tym obiekcie za jeden pokój w zależności od standardu wynoszą od 200 do 500 zł. W cenę nie jest wliczone śniadanie, które kosztuje dodatkowo 50 zł (dla jednej osoby).

Piotr Cybula