Daily Archives: 13 grudnia, 2011

Urząd Transportu Kolejowego nadzoruje przestrzeganie praw pasażerów

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu poprawę jakości podróżowania koleją. Działania te w ostatnim czasie sprowadzają się m.in. do kontroli przewoźników w zakresie przestrzegania praw pasażerów, nadzoru nad terminowym składaniem zamówień na trasy pociągów, wydawania zaleceń dla przewoźników i zarządców infrastruktury, prowadzenia postępowań administracyjnych, informowania podróżnych o przysługujących im prawach.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził w tym tygodniu kontrolę w zakresie przygotowania prawidłowości wdrożenia nowego rozkładu jazdy. Kontrole dotyczyły sprawdzenia, czy przewoźnicy podali do publicznej wiadomości rozkład jazdy w terminie 7 dni przed jego wejściem w życie. W całym kraju pracownicy UTK sprawdzili kilkadziesiąt dworców, stacji i przystanków kolejowych. Na zdecydowanej większości z nich rozkłady były dostępne dla pasażerów.

Planowane jest dalsze sprawdzanie przestrzegania praw pasażerów oraz warunków bezpieczeństwa i higieny podczas podróży w okresie zmiany rozkładu jazdy. Wzmożone kontrole odbędą się w poniedziałek 12 grudnia na wybranych stacjach i dworcach kolejowych w całym kraju.

W dniu 7 grudnia na dworcu Głównym w Poznaniu pracownicy UTK udzielali pasażerom porad prawnych. Stoisko informacyjne odwiedziło ok. 250 osób, z czego ponad 100 z nich otrzymało poradę prawną. Rozdano również ok. 600 ulotek.

W dniu 21 listopada 2011 r. uruchomiona została strona internetowa pod adresami: www.pasazer.info.pl, pasazer.info, pasazer.utk.gov.pl, pasazer.org.pl, pasazer.org, adresowana do indywidualnych użytkowników pociągów. Na stronie znajdują się informacje na temat rozkładów jazdy, przepisów prawa przewozowego, sposobów rozwiązywania sporów z przewoźnikami, możliwości złożenia skargi, jak również bieżące informacje na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w pociągach i na stacjach. UTK przygotował również ulotki informujące o prawach pasażerów w ruchu kolejowym oraz oddzielnie ulotki informujące o prawach osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zbierane są informacje dotyczące dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności przystosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W listopadzie powołano Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnością przy Prezesie Transportu Kolejowego. W skład Zespołu weszli: przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadaniem Zespołu jest opiniowanie, doradztwo, oraz inicjowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej jakości przewozów koleją osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Od początku roku, w celu usprawnienia kontaktów Urzędu z pasażerami działa specjalna skrzynka e-mail (pasazer@utk.gov.pl) oraz infolinia dla podróżnych pod numerami telefonów:

801 04 40 80 i 22 460 40 80.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego objął szczególnym nadzorem przygotowania spółek kolejowych do sezonu zimowego. Pracownicy Urzędu monitorowali przygotowania nowego rozkładu jazdy na rok 2011/2012, który zacznie obowiązywać od dnia 11 grudnia 2011 r. Rozkład został opracowany przez PKP PLK SA i przekazany przewoźnikom. Zgodnie z terminami ustawowymi przewoźnicy mieli obowiązek podać do wiadomości publicznej ostateczną wersję rozkładu jazdy na 7 dni przed dniem jego wejścia w życie.

Za opracowanie rozkładu jazdy odpowiedzialna jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, działająca we współpracy z przewoźnikami. Spółka ta jest odpowiedzialna także za prowadzenie ruchu oraz zapewnienie przejezdności na sieci kolejowej pozostającej pod jej zarządem.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Jaroszyński, pragnąc zapobiec trudnościom związanym z wdrożeniem rozkładu jazdy, zwraca szczególną uwagę na potencjalne problemy, które mogą wystąpić w związku z małą rezerwą taborową przewoźników oraz późnym zawieraniem umów o świadczenie usług publicznych, a także z brakiem koordynacji działań informacyjnych. Po wejściu w życie rozkładu jazdy, w szczególności w okresie świąteczno – noworocznym, planowane są kontrole Urzędu, nakierowane na przestrzeganie praw pasażerów.

Prezes UTK powołał również zespół roboczy mający na celu opracowanie zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami i PKP PLK SA w celu prawidłowego wdrożenia rozkładu jazdy. W trakcie spotkań zespołu roboczego szczegółowo omawiane były kwestie dotyczące:

► prac przygotowawczych przed wdrożeniem rozkładu jazdy (informacja dla pasażerów, tablice relacyjne,  wydawnictwa rozkładów jazdy, ulotki rozkładowe);

► wzajemnej współpracy przy wdrożeniu rozkładu jazdy – noc z 10 na 11 grudnia 2011 r.;

► „Akcji zima” – bieżącej współpracy uczestników rynku kolejowego w zakresie postępowania w sytuacjach utrudnień w ruchu, rozmieszczenia awaryjnych lokomotyw spalinowych na sieci, udzielania informacji oraz wzajemnego honorowania biletów;

► innych zagadnień wskazanych przez przedstawicieli przewoźników lub zarządcę infrastruktury w celu prawidłowej realizacji rozkładów jazdy oraz przestrzegania praw pasażerów.

Prezes UTK zwrócił się do pasażerskich przewoźników kolejowych z prośbą o udzielenie informacji o stanie przygotowania posiadanego taboru. Przewoźnicy mają podać dokładne zestawienie liczby taboru, w tym taboru sprawnego wykorzystywanego w bieżącej eksploatacji oraz planowanego minimalnego procentowego poziomu rezerwy eksploatacyjnej na okres 11 grudnia – 29 lutego 2011 r. UTK podkreśla, że przewoźnicy kolejowi muszą zabezpieczyć sprawny technicznie tabor wagonowy i trakcyjny, w ilości potrzebnej do obsłużenia pociągów kursujących w rozkładzie jazdy wraz z niezbędną rezerwą oraz wdrożyć sprawną informację dla podróżnych w przypadkach awaryjnych.

W ocenie Prezesa UTK konieczne jest równomierne rozmieszczenie na sieci kolejowej pociągów wyposażonych w urządzenia do mechanicznego usuwania oblodzenia przewodów jezdnych w sieci trakcyjnej oraz samochodów pogotowia energetycznego. Niezbędna jest identyfikacja i lokalizacja szlaków zagrożonych zerwaniem sieci trakcyjnej przez drzewa rosnące w pobliżu torowisk i zabezpieczenie tych szlaków poprzez odpowiednie rozmieszczenie pojazdów pogotowia technicznego.

Prezes UTK zwrócił się do zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PKP PLK, o: zapewnienie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia:

►konieczności odśnieżania linii kolejowych, stref rozjazdów na stacjach i
innych posterunkach ruchowych – w tym celu konieczne jest zabezpieczenie
sprawnych urządzeń do odśnieżania, a w przypadku intensywnych opadów śniegu
zasadnym jest, aby pługi odśnieżne miały przyprzęgnięte lokomotywy także,
gdy pozostają w stanie gotowości;

► awarii związanych z występowaniem zjawiska pękania szyn czy też przesunięcia zamknięć nastawczych w rozjazdach;

► zaników napięcia zasilającego nastawnie – sprawdzenie funkcjonowania agregatów prądotwórczych;

► zagrożenia zablokowania torów przez powalone przez wichury drzewa, zapewnienie szybkiego usunięcia skutków takiego incydentu;

► konieczności odśnieżania peronów, kładek, tuneli, przejazdów kolejowych;

► zakłóceń w pracy urządzeń informacyjnych i wyświetlaczy elektronicznych.

Źródło: komunikat prasowy UTK