Daily Archives: 6 marca, 2012

Powołano Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji gospodarczych

W ubiegłym miesiącu Zarządzeniem Ministerstwa Gospodarki powołano Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji gospodarczych, który będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika do spraw deregulacji gospodarczych Pana Mieczysława Kasprzaka. Do prac Zespołu włączony został również przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej. 
 
Do zadań Zespołu należeć będzie:
  1. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier;
  2. wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian w celu poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości otoczenia regulacyjnego, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;
  4. proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu społecznego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji gospodarczych.
Chcielibyśmy poprosić Państwa o przesyłanie propozycji aktów prawnych, które powinny stać się przedmiotem prac zespołu jako regulacje wprowadzające nieuzasadnione bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prosimy, aby podane przez Państwa przykłady wadliwych przepisów zawierały także propozycje zmian jakie chcielibyście Państwo wprowadzić w przepisach oraz krótkie uzasadnienie. 
 
Propozycja prosimy przesyłać na adres adurlik@kig.pl do dnia 19 marca br.
Źródło: komunikat Krajowej Izby Gospodarczej (06.03.12 r.)

Raport Rzecznika Ubezpieczonych poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej

Poniżej przedstawiamy Raport Rzecznika Ubezpieczonych poświęcony klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej. Raport ten został opracowany w celu ukazania specyfiki i charakteru kontroli abstrakcyjnej wzorców umowy, przeprowadzanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz stworzenia pomocniczego narzędzia do oceny określonych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem ich abuzywności lub ich tożsamości co do treści lub celu z zapisami umownymi uprzednio wpisanymi do rejestru postanowień Jego przedmiotem jest omówienie klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej, które dotychczas zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, syntetyczna prezentacja stanowisk stron postępowania oraz przedstawienie motywów, którym kierował się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając abuzywność określonego postanowienia o.w.u. Zaprezentowane w nim zostały także te postanowienia o.w.u., których SOKiK nie uznał za niedozwolone w obrocie z konsumentami.

Załącznikiem do niniejszego opracowania jest tabelaryczny wypis postanowień o.w.u. wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Formuła niniejszego raportu będzie otwarta, stale będzie uzupełniany o nowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, które zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Raport Rzecznika Ubezpieczonych

Tabelaryczny wypis postanowień

Źródło: informacja Rzecznika Ubezpieczonych (data wejścia: 07.03.2012 r.)

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH W SPRAWIE PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW DO REKOMPENSAT ZA OPÓŹNIENIA POCIĄGÓW

Zgodnie z treścią art. 16 rozporządzenia UE 1371/2007:

W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot jest dokonywany na takich samych warunkach jak wypłata odszkodowania, o którym mowa w art. 17; albo

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo

c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

 Zgodnie z treścią art. 17 rozporządzenia UE 1371/2007 podróżnym przysługuje prawo

do odszkodowania w wysokości :

– 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego  od 60 do 119 minut

– 50% ceny biletu w przypadku opóźnienie powyżej  120 minut .

Odszkodowanie uzyskuje się w drodze reklamacji usługi przewozu kierowanej do właściwego przewoźnika. Aby spełnić warunki reklamacji należy uzyskać poświadczenie wielkości opóźnienia na bilecie ( u konduktora ) i przesłać do przewoźnika wraz  z formularzem reklamacji dostępnym na www.intercity.pl Powyższa procedura obowiązuje w pociągach klasy Ekspres, Intercity, Express Intercity, Eurocity, EuroNight. Uzyskanie odszkodowania nie zamyka drogi ewentualnego postępowania sądowego w sprawie innych roszczeń.

Źródło: informacja Urzędu Transportu Kolejowego (05.03.2012 r.)