Daily Archives: 24 marca, 2012

Wrocławski Park Wodny naruszył zbiorowe interesy konsumentów (UOKiK)

– Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach – to jedno z niedozwolonych postanowień stosowanych przez Wrocławski Park Wodny. Spółka naruszyła tym samym zbiorowe interesy konsumentów za co została ukarana przez Urząd sankcją finansową ponad 17 tys. zł

[Warszawa, 23 marca 2012 r.] Postępowanie wobec Wrocławskiego Parku Wodnego zostało wszczęte w październiku 2011 r. na podstawie skargi konsumenta. Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziły postanowienia stosowane w regulaminach spółki, która informowała swoich klientów że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach. Wywieszenie ogłoszenia o takiej treści jest niezgodne z prawem, ponadto nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za pozostawioną odzież. Zgodnie z prawem, z chwilą oddania do szatni ubrań dochodzi do zawarcia umowy przechowania i podmiot prowadzący szatnie zobowiązuje się do zachowania w stanie nienaruszonym rzeczy oddanej na przechowanie.

To nie jedyne niezgodne z prawem praktyki zakwestionowane przez Prezes UOKiK. Wrocławski Park Wodny w swoich regulaminach nie przewidywał możliwości zwrotu opłaty za niewykonaną usługę. Klient ma prawo domagać się zwrotu uiszczonej opłaty w każdej sytuacji, kiedy do niewykonania usługi doszło z winy przedsiębiorcy.

Spółka stosowała w swoich regulaminach również klauzule umożliwiające pobranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji. Podobne postanowienie znajduje się już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Urząd przypomina, że prawo do reklamacji przysługuje każdemu konsumentowi, który nabył usługę lub towar niezgodne z umową. Bezprawne jest pobieranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji, nawet gdy okazała się nieuzasadniona. Nakładanie na konsumenta obciążeń finansowych w związku z dochodzeniem swoich praw może  bowiem zniechęcać konsumentów do ich egzekwowania.

Prezes UOKiK uznała, że Wrocławski Park Wodny naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na niego karę w wysokości 17 706 zł. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono fakt, że w trakcie postępowania spółka zaniechała stosowania zakwestionowanych postanowień. Decyzja nie jest ostateczna, spółka ma prawo odwołać się do sądu.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK z 23 marca 2012 r.